Info

Spektroskopická definice

Spektroskopická definice


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Spektroskopie je analýza interakce mezi hmotou a jakoukoli částí elektromagnetického spektra. Tradičně spektroskopie zahrnovala viditelné spektrum světla, ale rentgenová, gama a UV spektroskopie jsou také cennými analytickými technikami. Spektroskopie může zahrnovat jakoukoli interakci mezi světlem a hmotou, včetně absorpce, emise, rozptylu atd.

Data získaná ze spektroskopie jsou obvykle prezentována jako spektrum (množné číslo: spektra), což je graf měřeného faktoru jako funkce buď frekvence, nebo vlnové délky. Emisní spektra a absorpční spektra jsou běžné příklady.

Jak spektroskopie funguje

Když paprsek elektromagnetického záření prochází vzorkem, fotony interagují se vzorkem. Mohou být absorbovány, odráženy, lomeny atd. Absorbované záření ovlivňuje elektrony a chemické vazby ve vzorku. V některých případech vede absorbované záření k emisi fotonů s nižší energií.

Spektroskopie zkoumá, jak dopadající záření ovlivňuje vzorek. Vypuštěná a absorbovaná spektra mohou být použita k získání informací o materiálu. Protože interakce závisí na vlnové délce záření, existuje mnoho různých typů spektroskopie.

Spektroskopie versus spektrometrie

V praxi jsou to podmínky spektroskopie a spektrometrie jsou používány zaměnitelně (s výjimkou hmotnostní spektrometrie), ale tato dvě slova neznamenají přesně to samé. Spektroskopie pochází z latinského slova spekulovat, což znamená „podívat se“, a řecké slovo skopie, což znamená „vidět“. Konec spektrometrie pochází z řeckého slova metria, což znamená „měřit“. Spektroskopie studuje elektromagnetické záření produkované systémem nebo interakci mezi systémem a světlem, obvykle nedestruktivním způsobem. Spektrometrie je měření elektromagnetického záření k získání informací o systému. Jinými slovy, spektrometrie může být považována za metodu studia spektra.

Mezi příklady spektrometrie patří hmotnostní spektrometrie, Rutherfordova rozptylová spektrometrie, spektrometrie iontové mobility a neutronová trojosá spektrometrie. Spektra vytvořená spektrometrií nemusí být nutně intenzita versus frekvence nebo vlnová délka. Například spektrum hmotnostní spektrometrie vykresluje intenzitu versus hmotnost částic.

Dalším běžným termínem je spektrografie, která odkazuje na metody experimentální spektroskopie. Spektroskopie i spektrografie se týkají intenzity záření versus vlnové délky nebo frekvence.

Zařízení používaná k provádění spektrálních měření zahrnují spektrometry, spektrofotometry, spektrální analyzátory a spektrografy.

Použití

Spektroskopie může být použita k identifikaci povahy sloučenin ve vzorku. Používá se ke sledování pokroku chemických procesů ak posouzení čistoty produktů. Může být také použit k měření účinku elektromagnetického záření na vzorek. V některých případech to lze použít ke stanovení intenzity nebo trvání expozice zdroji záření.

Klasifikace

Existuje několik způsobů klasifikace typů spektroskopie. Techniky mohou být seskupeny podle typu radiační energie (např. Elektromagnetické záření, vlny akustického tlaku, částice, jako jsou elektrony), typu studovaného materiálu (např. Atomy, krystaly, molekuly, atomová jádra), interakce mezi materiál a energie (např. emise, absorpce, elastický rozptyl) nebo specifické aplikace (např. Fourierova transformační spektroskopie, cirkulární dichroismová spektroskopie).


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos